Quay lại danh sách App.PhanKimNgan.Com

Lịch Âm Dương - 29/02/2023 [Xem hôm nay]

Tháng 02/2023 DL không có ngày 29! Chỉ có 28 ngày

Lịch Âm Dương - 29/02/2023 [Xem hôm nay]

Tháng 02/2023 DL không có ngày 29! Chỉ có 28 ngày

Chế độ hiển thị Sự kiện Phật Lịch đang bật! (Mặc định: Tắt)

Lịch Âm Dương - 29/02/2023 [Xem hôm nay]

Tháng 02/2023 DL không có ngày 29! Chỉ có 28 ngày

Đây là Lịch Âm Dương Pro Trọn Đời, không mã hóa, không giới hạn năm tra cứu. Liên hệ nếu cần Full Source! Hiện tại chế độ xem sẽ giới hạn ở 1000 năm (data chạy tự động), tức là 500_before < năm_hiện_tại < 500_after

+ Danh sách các sự kiện trong năm được tham khảo tại: Wikipedia.